Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Khiêm nhận


Lai hy thất thập* cổ xưa
Bây giờ chúc thọ đung đưa sắc mầu
   Phai mềm lưu giữ tình sâu
       Ngày này năm tới trao lại nhau lời vàng.
                                                      Ba Đình 04/01/14
                                   _____________________________
                                   * Mượn ý "Nhân sinh thất thập cổ lai hy..." của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét