Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

LÀNG


Cua 
cứ bào ngang

Cổng làng 
còn đón gió

Áo cò
còn phơi trắng lũy tre
                                                    9/2/11ĐẢO NGÓI

Tuổi
bẩy mươi
đảo ngói
không tráo nổi
                chính mình!
                                      28/1/14